TYOD-265 - 本田莉子2015年番号 愛されたいから何で

TYOD-265 - 本田莉子2015年番号 愛されたいから何で

遂动杀人之心,于是作祟兴妖之事起,人始知是妖,而谋共逐之矣。人有小水甚勤,睾丸缩入,遇寒天更痛者,此膀胱之寒结也。

男子有面色痿黄,不能生子者,乃血少之故也。故不必治大肠而自愈也。

盖龙雷之性,恶大寒而又恶大热,大寒则愈激其怒,而火上炎;大热则愈助其横,而火上炽。然而精足者,举世绝无其人,所以肾有补而无泻,其或病或不病,亦分之于能节与不能节耳。

不知汗药中用天仙子居多,天仙子得姜而愈迷其心矣,故中毒者,断不可轻与姜汤,反致久迷耳。 气急而腹难舒,故心闷也。

治法必须先补其肺,更宜兼补脾胃。越人云∶忧愁思虑则伤心。

人有憎热喜寒,面红耳热,大便燥结,小便艰涩作痛,夜卧反至遗尿,人以为膀胱之热也,谁知是心火之炎亢乎。连服二剂,而阳不甚举矣。

Leave a Reply